Política de privacitat

El lloc web i el domini eumodc.cat corresponen a Eumo Gràfic, SAU, amb CIF A59160366 i domicili al Carrer Miramarges, 4 de Vic (CP 08500), telèfon 938 894 877 i adreça electrònica info@eumodc.cat . L’empresa figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 20.160, Foli 18 Full B-2331, inscripció 1ª

La informació facilitada per mitjà d’aquest lloc web no substitueix la de la seu electrònica de l’empresa o dels canals i plataformes de la seu electrònica adoptats per l’empresa, que és l’única que té plena validesa legal.

L’empresa no es fa responsable del contingut, de l’exactitud ni de l’actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la qual es faci remissió per mitjà d’enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els continguts que conté, inclosos els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de l’empresa. Alguns d’aquests continguts, que corresponen o bé a l’empresa o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència de la informació. No obstant això, no es poden utilitzar els continguts per a usos comercials ni fer-ne obres derivades sense autorització expressa de l’empresa.

Aquestes condicions són vàlides per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen en la llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

Els dissenys i logotips que identifiquen l’empresa només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit de l’empresa. L’empresa també n’autoritza usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

En l’exercici de les seves competències i funcions l’empresa tracta dades personals. En aquest lloc web hi figuren formularis que permeten a l’empresa obtenir dades. Els formularis informen de les finalitats de la recollida de dades i dels aspectes més rellevants del tractament que se’n fa. A l’inici d’aquesta pàgina hi ha la pestanya Avís legal i protecció de dades que permet conèixer la política de protecció de dades de l’empresa.

L’empresa informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmoda i ràpida la comunicació entre l’usuari i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes es limita al temps necessari per aconseguir aquests objectius. Qualsevol usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Sempre s’informa de la instal·lació de galetes amb antelació. Per obtenir més informació sobre les galetes, cal consultar la pestanya Política de cookies de l’inici de la pàgina.

L’empresa no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis ocasionats als usuaris del seu lloc web que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivats per causes que li són alienes. Tampoc no es fa responsable dels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’empresa. Sempre que sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

L’entitat responsable del tractament de les dades és Eumo Gràfic, SAU, amb domicili al Carrer Miramarges, 4 de Vic (CP 08500), CIF A59160366, telèfon (+34 938 894 877), adreça electrònica dpd@uvic.cat, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 20.160, Foli 18 Full B-2331, inscripción 1

Participada per la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Quina funció té el Delegat de Protecció de Dades?

El delegat de protecció de dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades d’Eumo Gràfic, SAU i vetlla perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions hi figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades adreçant-se per escrit a l’adreça postal de la institució, per telèfon o directament a l’adreça electrònica dpd@uvic.cat.

Amb quines finalitats tractem les dades?

Tractem les dades personals pensant en tot moment en els drets de les persones i sempre de manera proporcional. Això vol dir que en cada cas tractem les dades adequades, pertinents i limitades al compliment de les finalitats explícites que en van motivar l’obtenció; només les dades necessàries per fer possible la prestació dels serveis de disseny i comunicació que són la nostra missió principal. En alguns casos demanem més dades, per exemple per conèixer opinions o valoracions dels nostres serveis. Aleshores les respostes es tracten estadísticament i de forma dissociada de les dades identificatives de la persona que contesta.

Contacte

Tractem dades per atendre les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Aquestes dades només s’utilitzen per a aquesta finalitat.

Selecció de personal

Recollim i custodiem els curriculum vitae que ens adrecen persones interessades a treballar amb nosaltres i també tractem dades personals en el desenvolupament dels processos de selecció de personal amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats als llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant això, en aquest darrer cas eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.

Informació d’activitats i serveis

Amb l’autorització explícita de cada client un cop finalitzats els projectes utilitzem les seves dades de contacte per enviar-li informació dels nostres serveis i activitats. També amb la seva autorització els fem arribar informació d’activitats o serveis d’altres institucions del nostre grup. Aquestes informacions es fan arribar també a qui, tot i no tenir relació comercial amb l’empresa, que ens ho demana.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser dades de persones que actuen com a autònomes o dades de representants de persones jurídiques. Només obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, que destinem únicament a aquesta finalitat, i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Usuaris de la nostra web

El sistema de navegació i el programari que fan possible el funcionament del nostre web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades entre altres hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. El nostre web utilitza galetes (cookies) que faciliten la navegació i ens proporcionen informació sobre els usuaris i els seus interessos .

Altres canals d’obtenció de dades

També obtenim dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics, el registre de les persones que es descarreguen la nostra app, la participació en els nostres blogs amb comentaris, la subscripció a algun blog o per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials. En tots aquests casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que en justifiquen la recollida i tractament.

Com obtenim les dades?

En l’apartat anterior hem fet referència a alguns dels orígens de les dades que tractem. En la majoria de casos les dades provenen directament de les persones interessades a través de formularis, correus electrònics…

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament. Per classificar els principals tractamentsde dades que efectuem, seguim les bases legals de l’article 6.1 del Reglament general de protecció de dades.

En compliment d’una relació precontractual

En aquest cas recollim dades de persones interessades en l’oferta dels nostres serveis de disseny i comunicació. Per altres motius però amb una legitimació similar, tractem les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual. I també tractem dades de persones que ens han fet arribar els seus curriculum vitae o que participen en processos selectius.

En compliment d’una relació contractual

Aquest cas fa referència a les relacions amb els nostres clients i proveïdors i a totes les actuacions i usos de les dades que aquestes relacions comercials comporten.

En compliment d’obligacions

En compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) també comuniquem dades a l’administració tributària. I en compliment d’obligacions legals, si ho requerissin, també comunicaríem dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat.

Consentiment de la recollida de dades

Quan enviem informació de les nostres activitats o serveis utilitzem dades de contacte amb el consentiment explícit de la persona que la rebrà. També demanem el consentiment per obtenir dades de navegació de la persona que visita el nostre web, consentiment que es pot revocar en qualsevol moment esborrant les cookies.

Per interès legítim

El nostre interès legítim justifica també el tractament de les dades que obtenim a través dels formularis de contacte, així com les de les persones que es registren per fer comentaris als blogs o s’instal·len la nostra app.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general només comuniquem dades per complir obligacions legals. En els apartats anteriors hem explicat la comunicació de dades dels nostres clients, necessària per fer possible la prestació dels serveis de disseny i comunicació, i dels nostres proveïdors, per desenvolupar les relacions econòmiques i comercials.

En un altre sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització, les quals en algunes ocasions han d’accedir a dades personals. Tal com estableix el Reglament general de protecció de dades no es tracta pròpiament d’una cessió de dades, sinó d’un encàrrec de tractament. Només es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment d’aquesta normativa. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i posteriorment es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades en servidors, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals. Es pot obtenir informació detallada de la identitat d’aquestes empreses a l’adreça dpd@uvic.cat.

Quant de temps conservem les dades?

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors. En la conservació hi influeix principalment el fet que les dades continuïn essent necessàries per complir les finalitats per a les quals han estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats d’Eumo Gràfic, SAU pel tractament de les dades i per atendre qualsevol requeriment de les administracions públiques o òrgans judicials.

Per això les dades s’han de conservar durant el temps necessari que permeti preservar el seu valor legal o informatiu i acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari per a les finalitats del tractament (la “limitació del termini de conservació” també és una exigència del Reglament general de protecció de dades).

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i en la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats de la institució en aquesta matèria. La normativa reguladora de les fundacions especifica que cal conservar algunes dades de naturalesa comptable deu anys (en compliment de la Llei 10/2010, de 28 de abril).

En canvi, les dades que recollim exclusivament després d’obtenir el consentiment de la persona interessada es conserven fins que aquesta persona no revoca el consentiment.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública i els dictàmens de les comissions qualificadores són un referent determinant en el moment de decidir la conservació o eliminació de les dades vinculades a l’exercici de serveis d’interès públic.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament general de protecció de dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

  • Dret a saber si es tracten. En primer lloc, qualsevol persona té dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si hi ha hagut una relació prèvia amb la nostra institució.
  • Dret a ser informats de la recollida. Quan és la mateixa persona interessada qui proporciona les dades, en el moment de fer-ho ha de tenir informació clara de les finalitats a les quals es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
  • Dret a accedir-hi. Aquest dret és molt ampli i inclou saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la qual es tracten, quines comunicacions a altres persones se’n faran (si escau), poder-ne obtenir còpia i saber el termini previst de conservació.
  • Dret a demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
  • Dret a demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies es té el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i que en van justificar el tractament.
  • Dret a demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies també es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas, deixen de ser tractades i només es conserven per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.
  • Dret a la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina i a transmetre-les a un altre responsable del tractament, si així ho decideix la persona interessada.
  • Dret a oposar-se al tractament. Qualsevol persona que addueixi motius relacionats amb la seva situació particular té el dret que deixin de tractar-se les seves dades si el tractament li pot comportar algun perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa de la institució davant de reclamacions.
  • Dret a no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no continuar rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentin únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a Eumo Gràfic, SAU a l’adreça postal o a través dels altres mitjans de contacte indicats a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, es pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant els formularis o altres canals accessibles des del web de l’Autoritat (www.apd.cat).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, hi ha la possibilitat d’adreçar-se al delegat de protecció de dades mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@uvic.cat.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I PAGAMENT

El dret de desistiment permet anul·lar la inscripció amb dret a devolució de l’import, sempre que es sol·liciti en els 14 dies naturals després de formalitzar-la.

Si s’exerceix el dret de desistiment de la preinscripció, l’empresa procedirà a la devolució dels imports pagats en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a comptar des de la data en què l’empresa rebi la comunicació de la voluntat de desistir de la inscripció.

Tot i haver exercit el dret de desistiment es pot sol·licitar novament l’activació de la inscripció, deixant sense efectes el desistiment, sempre que això es faci dins el termini de la inscripció.